poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa

Łukasz Jastrubczak
LUCCIOLA

10 - 30.03.2012

>>>Prace Łukasza podróżują statkiem, tylko po to, żeby następnego dnia powrócić samolotem, są pozostawiane na pustyni, odlatują
w niebo, stoją na trzech chybotających się nogach oraz powstają pod wpływem działania telekinezy. Łukasz pisze piosenki, jedna z nich
została wykonana przed stadem amerykańskich koni, inna miała swoją premierę przed wymagającą poznańską publicznością.

>>>Do tworzenia prac Łukasz wykorzystuje: papier, pręty stalowe, karton, nożyczki, kamerę wideo, balony, hel, aparat fotograficzny,
drewno, złotą farbę, projektor HD, dużą prostokątną tkaninę, dwie drabiny, żyłkę, komputer, linkę stalową, kleje, rzutnik do slajdów,
taśmę samoprzylepną, beton, dostęp do internetu, samochód osobowy, pieniądze, trampolinę, polaroidy i czasem czarny spray.

>>>Artysta poddaje współczesnej redakcji problematykę historycznej awangardy, mieszając jej nurty i wątki. Nie jest to twórczość,
która bazuje na bezpośrednich odniesieniach, autora fascynuje duch sztuki pierwszej połowy XX wieku a nie jej konkretne zdobycze,
przypomina to scenografię do filmu o tragicznym życiu Kazimierza Malewicza.

>>>Łukasza interesują utopie w które pogrążała się sztuka, na ich bazie buduje nową opowieść. Odnosi się również do tradycji powojennej,
przede wszystkim konceptualizmu, jest to jednak jakiś dziwny konceptualizm. Te historyczne punkty odniesienia pozbawione są swojej
historycznej powagi, a sztuka Łukasza pozbawiona wiary, że może zmienić świat. Wiary tej jest również pozbawiona galeria, w której
odbędzie się wystawa Luciolla. Mimo tego warto przyjść.

>>> więcej o Łukaszu

+++eng:

+++Łukasz Jastrubczak's works travel by ship just to come back on the next day on a plane, they are left on the desert, fly up in the sky,
stand on three wobbling legs and arise from telekinesis. Łukasz writes songs. One of them was performed in front of a herd of American
horses, other one premiered in front of exacting audience from Poznań.

+++To create his works Łukasz uses paper, steel rods, paperboard, video cameras, balloons, helium, camera, wood, golden paint, HD
projectors, big rectangle fabric, two ladders, lines, computer, glues, duct tape, concrete, Internet access, car, money, trampoline, polaroid
photos and sometimes black spray .

+++Łukasz Jastrubczak makes contemporary public think about historical avant-garde; mixing its movements and threads. It is not a creation
based on direct references. Author is fascinated with the spirit of art from the first part of XX century but not its specific achievements. It resembles
a scenography from a film about tragic Kazimierz Malewicz's life.

+++Łukasz is keen on utopias in which art grew. He creates new stories based on them. He also refers to postwar tradition, to conceptualism
in particular, though it is a weird conceptualism nowadays. This historical datum points are deprived of its historical importance and Lukasz's art
is devoided faith in changes in the world. The gallery in which the Luciolla exhibition is going to take place is also lacking this faith.
Although it's worth coming.