poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


W PRL NIE STRAJKUJĄ TYLKO SZKOŁY WOJSKOWE, MILICYJNE ORAZ PWSSP
IN PRL ONLY MILITARY ACADEMIES, MILITIA ACADEMIES AND PWSSP AREN'T ON STRIKE

Krzysztof Kaczmarek, Zbigniew Libera, Agnieszka Polska, Sonia Rammer, Szymon Wójciak


otwarcie/opening: 5.10.2012, 18.00 - 21.00

wystawa czynna do/open until 20.10.2012

Na początku lat 80. poznańskie uczelnie ogarnęła fala strajków. W Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych strajk się jednak nie odbył. Z dzisiejszej perspektywy fakt, że studenci nie zajęli określonego politycznego stanowiska (nie chcieli, nie mogli?) trudno ocenić jednoznacznie. "W PRL nie strajkują tylko szkoły wojskowe, milicyjne oraz PWSSP" - hasło to, według jednych pojawiło się na niewielkiej kartce naklejonej na drzwiach akademii w lutym 1981 roku, według innych było wielkim napisem na elewacji budynku od strony ul. 23 Lutego. Relacje ówczesnych studentów nieznacznie się różnią. Prawdopodobnie była i kartka, i napis. Nie zachowała się jednak żadna dokumentacja fotograficzna.

Pojawiające się w paradoksalnie nacechowanym politycznie obwieszczeniu zestawienie uczelni wojskowej i artystycznej powoduje, w przypadku tej drugiej, przesunięcie akcentu z wiedzy na władzę. Odsłania siermiężne rusztowanie hierarchii i dyscypliny, na którym wspierała się instytucja. Czy studenci akademii artystycznych tkwili w politycznym stuporze i marazmie? Czy może śnili o strajku? Dziś potrzebę tworzenia sztuki zaangażowanej politycznie można potraktować jako próbę realizacji fantazmatu niedokonanego uprzednio politycznego protestu. W tej perspektywie działania współczesnych młodych artystów nabierałyby cech gestu o charakterze retroaktywnym - stworzenia alternatywnej wizji historii. Pytaniem pozostaje, na ile akademia jako wciąż mocno zhierarchizowana struktura może "wyprodukować" artystów przejawiających potrzebę sprzeciwu i czy ów sprzeciw nie przyjmie groteskowej formy i nie zwróci się tylko przeciwko niej samej.

en/

At the beginning of 80's, a wave of protests swept through poznań's universities. However, at Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych no strike occurred. From today's perspective, the fact that the students didn't take a political stance is hard to judge unambiguously. 'In PRL* only Military Academies, Militia Academies and PWSSP** aren't on strike' - this slogan, which appeared written on a small piece of paper attached to the Academy's doors in February 1981 according to some, or was painted on building's elevation according to others. Accounts of former students vary. Quite possibly, there were both the paper on doors and the writing on the wall, no photographic evidence exists though.

The paradoxical juxtaposition of Military Academy and Fine Arts Academy forces, in the latter case, a shift of emphasis from knowledge to power. It reveals the crude scaffolding of hierarchy and discipline that the school was based on. Were the students stuck in political stupor and stagnation? Have they dreamed about strike? Today, the necessity to create politically engaged art might be treated as an attempt to implement a phantasm of previously nonexistent political protest. From such perspective, the actions of contemporary artists would acquire the features of retroactive gesture - creation of history's alternative vision. The question is, weather such highly hierarchical structure as Academy can still 'produce' artists that would exhibit the need to oppose, and weather such opposition will adopt grotesque form and turn on the School itself.

*The People's Republic of Poland (Polish: Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL) was the official name of Poland from 1952 to 1989
**The State Higher School of Fine Art in Poznan was the official name of Academy of Fine Arts in Poznań from 1946 to 1996

187_1szymon-wojciak-jeszcze-i-juz-2003-video720x498.jpg
 Szymon Wójciak, Jeszcze i Juz, 2003, video